intrebari frecvente

Cine poate beneficia de subvenţiile/măsurile de sprijin pe suprafaţă acordate de APIA?
Beneficiarii plăţilor directe pot fi persoanele fizice şi/sau persoanele juridice care utilizează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari, asociaţi administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune, locatari sau altele asemenea.

Ce reprezintă cererea unică de plată pe suprafaţă?
Cererea unică de plată pe suprafaţă reprezintă solicitarea pe care fermierul o depune anual la Centrul Judeţean/Centrul local sau al Municipiului Bucureşti al APIA, pentru efectuarea plăţilor în cadrul schemelor/măsurilor de sprijin pe suprafaţă. Un agricultor are dreptul să depună anual o singură cerere unică de plată pe suprafaţă conform art. 11 din Regulamentul CE nr. 1122/2009.
Prin depunerea cererii unice de plata pe suprafaţă, fermierii pot accesa plăţi în cadrul schemelor de plată pe suprafaţă și plăţi pentru măsurile de dezvoltare rurală din Axa II.

Care sunt documentele care însoţesc cererea unică de plată pe suprafaţă?
Fermierul persoană fizică/administratorul formei simplă de asociere fără personalitate juridică prezintă:
– actul identitate-CI/BI/paşaport;
– dovada contului bancar activ;
– în cazul în care fermierul este administratorul numit al unei forme de asociere simplă (fără personalitate juridică), conform Legii nr. 36/1991, modificată prin Legea nr. 139/2007, acesta prezintă şi contractul de societate al formei simple de asociere fără personalitate juridică.

Fermierii persoane juridice prezintă la depunerea cererii, după caz:
– actul de identitate al administratorului/reprezentantului desemnat-CI/BI;
–  dovada contului bancar activ;
– actele care dovedesc forma de organizare şi numirea/desemnarea administratorului / reprezentantului (de ex. Hotărârea Adunării Generale, Actul constitutiv şi/sau Statutul şi/sau Contractul de societate şi/sau Acordul de constituire, etc.);
–  documentele care dovedesc înregistrarea fiscală (de ex. certificatul de înregistrare de la Registrul Comerţului, certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, actul pentru codul fiscal, etc.);

Care sunt condiţiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească un fermier pentru a beneficia de sprijinul direct pe suprafaţă?
– să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha;
-să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu, reglementate prin legislaţia naţională, pe toată suprafaţa agricolă a exploataţiei.

Ce pachete pot accesa fermierii prin măsura 214?
Plăţile de agro-mediu se acordă fermierilor care îşi asumă, în mod voluntar, angajamente de agro-mediu pentru o perioadă de 5 ani începând cu data semnării angajamentului.
Fermierii pot accesa următoarele pachete:
pachetul nr. 1 – pajişti cu înaltă valoare naturală;
pachetul nr. 2 – practici agricole tradiţionale pe pajiştile cu înaltă valoare natural. Această opţiune se poate adăuga pachetului de bază nr. 1;
pachetul nr. 3 – pajişti importante pentru păsări – cu varianta 3.1- Crex Crex şi varianta 3.2 – Lanius minor, Falco vespertinus;
pachetul nr. 4 – culturi verzi – pachetul este disponibil la nivelul întregii ţări. Se poate aplica pentru maximum 80% din terenul arabil aparţinând unei ferme;
pachetul 5 – agricultura ecologică;
◦◦ varianta 5.1 culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ);
◦◦ varianta 5.2 legume (inclusiv ciuperci şi cartofi);
◦◦ varianta 5.3 livezi;
◦◦ varianta 5.4 vii;
◦◦ varianta 5.5 plante medicinale şi aromatice;
pachetul 6 – pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.);
pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis).

Ce sunt Zonele Montane Defavorizate (ZMD)?
Zonele Montane Defavorizate (ZMD) reprezintă unităţile administrativ teritoriale situate la altitudini medii, mai mari sau egale cu 600 m, limitele fiind acelea ale blocurilor fizice care aparţin de aceste unităţile administrativ – teritoriale (UAT-uri) sau unităţile administrativ teritoriale, situate la altitudini medii între 400-600 m şi care au o pantă medie egală sau mai mare de 15%, limitele fiind acelea ale blocurilor fizice care aparţin de aceste UAT-uri.

Ce sunt Zonele Semnificativ Defavorizate (ZSD)?
Zonele Semnificativ Defavorizate (ZSD) reprezintă unităţile administrativ teritoriale, care se suprapun în totalitate sau parţial cu Rezervaţia Biosferei “Delta Dunării” (cu productivitate agricolă limitată, valoarea medie ponderală a notei de bonitate = 16 puncte).

Ce sunt Zonele Defavorizate de condiţii natural specifice (ZDS)?

Zonele Defavorizate de condiţii natural specifice (ZDS) reprezintă areale continue, formate din cel puţin 3 UAT-uri, unde nota de bonitare nu depăşeşte 28 puncte şi nici un UAT nu are notă de bonitare mai mare de 30 de puncte.

Ce înseamnă controlul prin teledetecţie?

Controlul prin teledetecţie se bazează pe captarea radiaţiilor emise în spectrul vizibil şi invizibil de plante în mai multe benzi spectrale, care sunt trimise către detectori specifici amplasaţi pe platforme satelitare. Semnalele electromagnetice captate sunt înregistrate şi apoi transmise la sol. Fiecare tip de cultura are răspuns diferit în funcţie de zona spectrală cercetată. Probabilitatea de eroare este redusă în cazul în care fermierul a identificat corect pe schiţele întocmite de el, parcelele pe care le exploatează.

Ce înseamnă Renta Viageră Agricolă?

Renta viageră agricolă reprezintă suma de bani plătită rentierului agricol care înstrăinează sau arendează terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa ori încheie acord cu investitorul, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (13) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, având siguranţa unei surse viagere de venituri garantate de stat.
Renta viagera agricola este personala, netransmisibila si înceteaza la data decesului rentierului agricol.

Ce condiţii trebuie să îndeplinească producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate?

Beneficiarii care solicită ajutor specific pentru femele din speciile ovine/caprine trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să solicite ajutor specific pentru un efectiv cuprins între 50 – 300 capete de female ovine/caprine, inclusiv, pe beneficiar, care au vârsta de minimum 1 an la data de 31 august a anului de solicitare;
b) efectivul de animale pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie identificat și înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor – RNE la data depunerii cererii;
c) să deţină registrul individual al exploataţiei completat şi actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului;
d) femelele de ovine/caprine pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 100 zile de la termenul limită de depunere a cererilor, la adresa exploataţiei şi/sau locaţiei, situată în zone defavorizate din România, menţionată în cererea de ajutor.

Ce reprezintă cota de lapte?

Cota reprezintă cantitatea de lapte produse lactate, ce poate fi  comercializată într-un an de cotă, fără a fi impusă o taxă.

Ce obligaţii are producătorul de lapte?

Producătorul de lapte deţinător de cotă de vânzări directe următoarele obligaţii:
-să ţină evidenţa zilnică a producţiei în Caietul Fermierului;
-să păstreze timp de 3 ani Caietul Fermierului, în vederea controlului efectuat de către organele abilitate;
-să declare pe propria răspundere că datele completate în Declaraţie sunt corecte şi corespund datelor din Caietul Fermierului;
-să depună declaraţia anuală care conţine cantităţile de lapte vândute în anul de cotă respectiv.