Viti-viticole

Sprijin pentru restructurarea şi reconversia plantaţiilor viticole

 Scopul masurii  – acordarea unui sprijin pentru restructurarea şi reconversia plantaţiilor viticole, este una din măsurile de administrare a potenţialului productiv viticol, care a fost luată de Comisia Europeană atât pentru a întări echilibrul pieţei vitivinicole cât şi în vederea unei mai bune adaptări a ofertei la cerere pentru anumite tipuri de produse vitivinicole. Măsura vizează anumite suprafeţe viticole a căror producţie nu este adaptată cererii şi urmăreşte îmbunătăţirea calitativă a producţiei acestor plantaţii prin programe de reconversie a soiurilor, replantare sau îmbunătăţire a tehnicilor de conducere.

Grupul ţintă: Măsura de sprijin restructurarea/reconversia plantaţiilor poate avea beneficiari producătorii viticultori ale căror exploataţii sunt situate într-un Stat Membru care a transmis la Comisie inventarul potenţialului de producţie.

Tipuri de sprijin, finanţarea şi gestionarea lor

Există două tipuri de sprijin care se acordă conform prevederilor art. 103q din R (CE) nr. 1234/2007 cu modificările şi completările ulterioare pentru fiecare plantaţie viticolă care se va restructura:

1. Acordarea unor despăgubiri producătorilor pentru pierderile de venituri ca urmare a  punerii în aplicare a măsurii de restructurare / reconversie, sub următoarele forme:

a) autorizarea coexistenţei podgoriilor vechi şi noi pe o perioadă de timp stabilită la maximum trei ani care expiră la încheierea regimului tranzitoriu privind drepturile de plantare.

b) o compensaţie financiară.

Despăgubirea producătorilor pentru pierderile de venituri poate acoperi până la 100% din pierderile relevante.

2. O contribuţie la costurile restructurării şi reconversiei.

Contribuţia Comunităţii la finanţarea costurilor efective ale restructurării şi reconversiei nu depăşeşte 50% din acestea. În regiunile clasificate drept regiuni de convergenţă conform Regulamentului (CE) nr. 1083/2006, contribuţia Comunităţii la costurile de restructurare/reconversie nu depăşeşte 75%, Romania ca stat membru beneficiind de acest procent de finanţare.

România a reglementat în detaliu domeniul şi nivelul sprijinului acordat aprobând Normele de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole derulate cu sprijin comunitar, pentru campaniile 2008/2009 – 2013/2014  prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 247/2008 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 355 din 08.05.2009, cu modificările si completările ulterioare.

 Programele de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole sunt:

– reconversia soiurilor (RS)

– reamplasarea parcelelor (RP)

– modernizarea (MO)

Acordarea sprijinului financiar conform prevederilor cap. I, punctul 3.1. din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 247/2008 cu modificarile si completarile ulterioare pentru programele de restructurare/reconversie necesită elaborarea de către solicitanţi a unui plan individual pentru fiecare program de restructurare/reconversie care trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

–  suprafaţa minimă a planului individual→0, 50 ha;

–  suprafaţa minimă a parcelei care se va restructura→0,10 ha;

–  suprafaţa minimă a parcelei rezultată după restructurare→0,10 ha;

–  soiurile de struguri pentru vin folosite la plantare să fie în conformitate cu  OMAPDR nr. 247/2008 cu modificările si completările ulterioare;

–  materialul săditor folosit să fie din categoria biologică admisă de legislaţia în vigoare pentru înfiinţări de plantaţii viticole;

–  în realizarea programelor de restructurare/reconversie este interzisă utilizarea de materiale recuperate precum spalieri, tutori sau sârmă.

Toate programele de restructurare/reconversie conform prevederilor cap.I, punctul 3.2. din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr 247/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizează în baza unui proiect întocmit în acest sens de către o persoană fizică/juridică autorizată şi vizat de staţiunea de cercetare viticolă zonală.

În vederea aprobării, planul individual depus de solicitant la DADR trebuie să îndeplinească prevederile din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 247/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

Plata sprijinului

 “Sprijinul financiar acordat pentru fiecare măsură eligibilă din programele de restructurare/ reconversie nu depăşeste 75% din valoarea costurilor efectuate.  Solicitantul va demonstra cu documente justificative efectuarea costurilor”conform  subpunctului 2.5.1 din OMADR nr. 73 din 06.04.2011.

Pentru ca fiecare solicitant să poată primi acest sprijin financiar în funcţie de cererea depusă  respectiv, cu plata la finalizarea măsurii,la finalizarea unei parti din măsură sau cu plata în avans, trebuie îndeplinite condiţiile prevăzute în capitolul V din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 247/2008 cu modificarile si completarile ulterioare.

Cuantumul sprijinului

Sprijinul pentru restructurare si reconversie se acorda în sumă forfetară la hectarul de vită de vie astfel:

  • cererile depuse conform OMAPDR 247/2008 cuprinse în planurile aprobate, se plătesc conform anexei 1 la ordinul 247/2008;
  • cererile depuse conform OMADR 269/2009 cuprinse în planurile aprobate, se plătesc conform anexei 1 la ordinul 269/2009.

Termene de depunere:

  •  intre 1martie-15mai / pe campanie viticolă – Beneficiarii masurii de reconversie/restructurare sunt obligaţi să depună formularul tip de cerere unică de plată  pe suprafaţă indiferent daca solicită plăţi directe sau nu conform OMADR nr.37/2012, art.4.aliniat(1,2,3,4). Nedepunerea formularului tip de cerere unică de  plată  pe suprafaţă de către beneficiarii masurii de reconversie / restructurare determină sancţiuni conform Regulamentul (CE) nr.1122/2009 în conformitate cu prevederile art.70 alin.5.
  • până la data de 15 septembrie/pe campanie viticolă –  se depun cererile de sprijin financiar şi documentele aferente la centrul judetean al APIA, numai după transmiterea de către Directia Agricola a planului individual aprobat, conform  prevederilor artic.7.2 din OMADR 247/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
  • 30 septembrie /pe campanie viticolă- Data limită pentru furnizarea documentelor de completare a dosarului, conform prevederilor art. 7.3.1. din OMADR 247/2008 cu modificările şi completările ulterioare 
  • 15 octombrie – termenul maxim de confirmare/refuz al dosarului la APIA-CJ nu poate depăşi data de pe campanie viticolă pentru cererile depuse la termen. Pentru cererile cu solicitare de avans depuse după începerea derulării măsurii, nu se aplică această condiţie.

Respectarea Cerintelor legale în materie de gestionare (SMR) împreună cu bunele condiţii agricole şi de mediu – GAEC (ecoconditionalitatea) sunt obligatorii pentru beneficiarii măsurii de reconversie.

 Legislatie:

Ordin 247/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv OMADR nr. 35/2012